Smoke Detector TS0601 TZE200_ntcy3xu1

Screenshot 2022-07-30 at 13.18.21

Github request